Podstawowym celem projektu „Monitorowanie efektywności polityki rynku pracy – opracowanie metodologii badania efektywności podstawowych aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu” jest stworzenie metodologii badania efektywności aktywnych polityk rynku pracy (APRP) prowadzonych przez powiatowe urzędy pracy. Cele pośrednie obejmują:

 • przeprowadzenie badania efektywności wybranych aktywnych polityk rynku pracy w Polsce,
 • wypracowanie rekomendacji dla publicznych służb zatrudnienia na podstawie uzyskanych wyników,
 • rozpowszechnienie wśród pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy opracowanej metody.

Cel nadrzędny oraz cele szczegółowe zostaną osiągnięte w wyniku:

 • szczegółowej analizy literatury z zakresu metod badania efektywności APRP, ze szczególnym uwzględnieniem metod wykorzystywanych przez wybrane państwa UE oraz OECD,
 • wykonania analizy przydatności i możliwości wykorzystania zastanych danych administracyjnych do oszacowania efektów APRP w ramach wybranej metody,
 • wskazania potencjalnych obszarów, w których dane administracyjne mogłyby być uzupełnione lub rozszerzone,
 • opracowania, na podstawie uzyskanych danych, metody badania efektywności wybranych APRP,
 • testowania wybranej metody,
 • opracowania rekomendacji dla publicznych służb zatrudnienia,
 • upowszechnienia rezultatów badań i wypracowanych rekomendacji wśród pracowników publicznych służb zatrudnienia,
 • przeszkolenia z zakresu stosowania wypracowanej metodologii badania efektywności APRP wybranych pracowników WUP.

 
Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na podstawie umowy nr U/71/1.13/2009/ZP/2010 z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00–349 Warszawa.

Okres realizacji projektu: 07.05.2010–06.11.2012